Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de KLASSMARK. Fa referència a les dades personals que tracta en l’exercici de la seva activitat professional donant compliment al Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és KLASSMARK (titularitat de Gerard Freixes Tarragona), en endavant KLASSMARK, amb CIF ***3652*-*, domicili al Carrer Can Pau Birol, 35 de Girona (CP 17005) i adreça electrònica info @ klassmark.com.

 

Amb quina finalitat tractem les dades?

A KLASSMARK tractem les dades personals per a les següents finalitats.

Contacte.

Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte web, telefònicament o a través de missatge de correu electrònic. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

 

Selecció de personal.

Recepció de currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

 

Serveis.

Registre de les persones que s’inscriuen i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb els inscrits. En el procés d’inscripció es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicades a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament els poden utilitzar amb aquesta finalitat). La relació per la prestació de serveis comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària. Accedint a l’àrea privada de la nostra web és possible gestionar les dades pròpies, contractar serveis, consultar la facturació, accedir a promocions i descomptes o conèixer l’estat de consultes i reclamacions que s’hagin fet per mitjà d’aquest canal. L’accés a l’àrea privada ens proporciona informació de l’activitat de l’usuari d’aquest servei.

 

Informació sobre les inscripcions, esdeveniments, activitats y la resta de serveis oferts.

Mentre existeix relació contractual amb les persones inscrites a les nostres activitats, esdeveniments i/o serveis, es fan servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències dels nostres serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats de la persona.

 

Enviament d’altra informació pròpia de KLASSMARK.

Amb l’autorització explícita dels usuaris, acabada la relació contractual les dades de contacte es conserven per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis, activitats, esdeveniments i d’altres actes organitzats per KLASSMARK, informació de caràcter general o específica d’acord amb els interessos de la persona. Aquesta informació es fa arribar a qui, tot i no haver tingut cap relació comercial amb nostres, ens ho demana o ho accepta omplint els nostres formularis específics.

 

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem ores i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants i interlocutors de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

 

Usuaris de la nostra web.

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La nostra web no utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L’ús de les cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar l’accessibilitat i l’ús eficient del lloc.

 

 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d’una relació precontractual. Cas de les dades de possibles usuaris o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’estudi de pressupostos o persones interessades en inscriure’s a activitats, esdeveniments o altres serveis organitzats per KLASSMARK. És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus currículum vitae o que participen en processos selectius de personal.

En compliment d’una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres proveïdors i persones que s’inscriuen a les nostres activitats, esdeveniments i serveis i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d’obligacions legals. Les comunicacions de dades a l’administració tributària venen establertes per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació dels nostres serveis, activitats, esdeveniments o d’altres actes organitzats per KLASSMARK, tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que puguem obtenir per mitjà de cookies els obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies.

Per interès legítim. En base a l’interès legítim de la nostra empresa, tractem dades dels nostres clients a fi i efecte d’oferir-los serveis d’atenció al client, informar-los d’ofertes o avantatges en els serveis oferts o conèixer el seu grau de satisfacció sobre la nostra relació comercial.  

 

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliment d’obligacions legals. En el cobrament dels imports de les inscripcions, les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

 

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.

A la portabilitat. És el dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, o a demanar que es transfereixin d’aquesta manera a un altre Responsable del tractament. Es reconeix aquest dret quan el tractament es fonamenta en el consentiment o en una relació contractual.

A oposar-se al tractament. Com a criteri general, quan el tractament de dades es basa en l’interès legítim de l’empresa, una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que obligarien a deixar de tractar les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte que hi hagi motius legítims per seguir-ho fent o bé que sigui necessari per a formular o defensar-se de reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

 

Com es poden exercir o defensar els drets?

 

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a KLASSMARK (Gerard Freixes Tarragona) a l’adreça postal Carrer Can Pau Birol, 35 de Girona (CP 17005), o mitjançant el formulari electrònic disponible a la pàgina web de KLASSMARK, o bé enviant un correu electrònic a info @ klassmark.com indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina web www.aepd.es.